1 24
מזבח
שולחן לחם הפנים
מסך פתח שער החצר
מנורות
מסדר

דוד (דוכי) כהן

דת אזרחית

המזבח/ שולחן לחם הפנים/ מסך פתח שער החצר/ בהעלותך את הנרות/ המנורות.

הר הרצל ירושלים.

הר הביתיום הזיכרוןירושליםצבאציונות

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק